1
Bạn cần hỗ trợ?

Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương

HTX Xoài Mỹ Xương thành lập năm 2011, lúc đó thành viên chỉ sản xuất theo truyền thống, không theo quy trình cụ thể mà tự sản xuất là chính nên năng suất và chất lượng chưa cao. Từ đó, HTX kết hợp với Viện Cây Ăn Quả Miền Nam hướng dẫn, tập huấn thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến tháng 3 năm 2012, HTX đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp Giấy Chứng nhận sản xuất phù hợp với “Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt” (VietGAP) và nông dân đã dần làm theo quy trình này, tuy nhiên do nhu cầu xuất khẩu ngày càng cao, đến tháng 7 năm 2012 thành viên HTX được Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hoá Xuất nhập khẩu cấp Giấy chứng nhận “Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu” (Global GAP). Và từ đó đến nay, tất cả thành viên HTX Xoài Mỹ Xương đã làm theo và mang lại hiệu quả rất cao. Bên cạnh đó, thành viên HTX đã dần dần chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn.

Địa chỉ: 637, Khu Dân cư Trung tâm, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.521.799

- MST: 1401541495

- Số tài khoản: 6504201001193 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Cao Lãnh.

- Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com 

- Website: https://xoaicaolanh.com.vn

     HTX Xoài Mỹ Xương có trên 100 thành viên, vùng nguyên liệu 500ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng bình quân 5.000 tấn/năm, trong đó xoài Cát Chu chiếm 70% sản lượng, xoài Cát Hòa Lộc chiếm 30%. Vụ chính từ tháng 12 đến tháng 6: sản lượng nhiều; vụ nghịch từ tháng 6 đến tháng 9.