1
Bạn cần hỗ trợ?

Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Ngày 28/2/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Kế hoach số 53/KH-UBND về Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2020. nội dung về các hoạt động Xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, về hoạt động hỗ trợ khác.

chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Kế hoạch 53

Phụ lục

Quyết định hổ trợ